ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

DRODZY RODZICE

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021r. POSIŁKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWUJE
SZKOŁA PODSTAWOWA
 NR. 2 W SANOKU

( DECYZJA ORGANU PROWADZĄCEGO )

 PODWIECZORKI WYDAWANE SĄ OD GODZ. 14:15

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

Regulaminu wnoszenia opłat i korzystania ze stołówki w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Sanoku

 Podstawa prawna:

-  Art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.),

- Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

- Art. 60, art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

-  Uchwała Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
 w prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka publicznych przedszkolach

- Statut Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 Sanoku z dnia 23 listopad 2017r.

§ 1

 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za faktyczny pobyt w danym miesiącu zgodnie z § 1 pkt.2 Uchwały Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Sanoka.
 2. Odpłatność wyliczana jest przez przedszkole w oparciu o zarejestrowaną ewidencję programu Punktualny Przedszkolak.

§ 2

 1. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku
 2. Za funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za prawidłowość przyrządzania i wydawania posiłków odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku, szef kuchni, intendent Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz intendent przedszkola.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne.

 §3

Do korzystania z posiłków uprawnione są następujące osoby:

 1. a) dzieci uczęszczające do przedszkola,

§ 4

Godziny wydawania posiłków określa dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia, warunkujące prawidłowy rozwój dzieci, ich dobre samopoczucie i możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach edukacyjnych.

§5

W przedszkolu przygotowuje się następujące posiłki

 1. a) I śniadanie godz. 8.30
 2. b) II obiad, godz. 11.30
 3. c) III Podwieczorek, godz. 14.00

 §6

 1. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym uwzględniając koszty produktów spożywczych użytych do przygotowania posiłków (wsad do kotła) z uwzględnieniem norm żywieniowych. Dzienna stawka zywieniowa wynosi 10 zł.
 2. Dzienną stawkę żywieniową przeznacza się na:
 3. a) Śniadanie - 20%
 4. b) Obiad - 60%
 5. c) Podwieczorek - 20%
 6. Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko ze stołówki, stanowi iloczyn opłaty za zadeklarowane posiłki i liczbę dni w których dziecko uczęszczało do przedszkola.
 7. Opłatę za posiłki należy wnosić na rachunek bankowy Bank Pekao Odział w Sanoku, numer:

64 1240 1792 1111 0011 0326 5156

 Podając następujące dane:

 Adres: Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza dziecko.

§7

 1. Na podstawie wygenerowanego raportu z programu Punktualny Przedszkolaczek, w którym zawarte są informacje dot. ilości zdeklarowanych posiłków wysyłane są indywidualne karty uczęszczania dziecka do placówki w danym miesiącu. Karty zawierają wysokość kwoty za pobyt i wyżywienie dziecka.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz opłaty za żywienie dziecka, przelewem na wskazany rachunek bankowy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o należności, nie później jednak niż do 10 dnia tego miesiąca.
 3. Istnieje możliwość zrefundowania kosztów wyżywienia dla dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej Przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia (Decyzja MOPS, GOPS) odpłatność za wyżywienie dzieci będzie regulowana przez MOPS, GOPS na podstawie noty księgowej wystawionej przez przedszkole.
 4. Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Sanoka uprawnieni rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek do dyrektora przedszkola o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko.
 5. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz za opłaty za żywienie dziecka.
 6. Nieterminowe uiszczanie opłat będzie skutkowało naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 Nie uregulowanie przez rodziców/opiekunów prawnych należności wobec przedszkola, za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz opłaty za żywienie dziecka przez okres 2-óch kolejnych miesięcy skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.

 1. Skreślenia z listy wychowanków dokonuje dyrektor, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych o tym fakcie i podjęciu Uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 2. Należności finansowe wobec przedszkola, po skreśleniu dziecka z listy wychowanków, egzekwowane będą od rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z art. 66 Ustawy o finansach publicznych.

§ 8

 1. Regulamin wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora z dnia 31 sierpień 2021r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3