ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

Deklaracja dostępności

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 1

w Sanoku

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 z siedzibą w Sanoku, ul. Rymanowska 15, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spp1.sanok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 18-03-2021r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18-03-2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: 

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie;
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • deklarację sporządzono dnia: 12 marzec 2021
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 08 czerwiec 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor i koordynator do spraw dostępności
 • e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl
 • telefon: 13 46 314 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ prowadzący: Gmina Miasta Sanoka
 • adres siedziby: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się w dwóch budynkach w następujących  lokalizacjach:

 1. Rymanowska 15, 38-500 Sanok;
 2. Piastowska 69, 38-500 Sanok; 

Szczegółowy opis poszczególnych budynków.

 

 1. Budynek przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15.

 

Siedziba przedszkola zlokalizowana przy ul. Rymanowskiej 15 w Sanoku. Jest to budynek dwupiętrowy, połączony z budynkiem Szkoły Podstawowej in.św. Kingi w Sanoku. Do budynku prowadzą  schody ( 10 stopni ) połączone bezpośrednio z chodnikiem wyłożonym kostką brukową.  Zabezpieczone z obu stron barierką. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo również zabezpieczony barierką. Z boku placówki znajduje się parking dla pracowników przedszkola oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki. Parking nie posiada oznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do małego przedsionka. Następne drzwi prowadzą do głównego holu i szatni dla dzieciDrzwi wejściowe posiadają  szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy wejściu głównym na ścianie elewacyjnej znajduje się dzwonek oraz domofon, jednak jest on umieszczony za wysoko i osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego jak i dzieci nie mają możliwości skorzystania z niego.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po parterze budynku jest możliwe dla osób z szczególnymi potrzebami.  Na parterze znajduje się toaleta, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Piętro budynku  nie jest dostępne dla takich osób, ponieważ prowadzą tam jedynie schody, nie ma windy osobowej, ani żadnego urządzenia typu „schodowłaz”, które umożliwiałaby wejście na piętro. Wyjście ewakuacyjne jest oznakowane odpowiednimi elementami odblaskowymi.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej.  W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 1. Budynek przedszkola przy ul. Piastowskiej 69.

Budynek należy do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku. Składa się z parteru i pietra, przy czym na piętrze nie znajdują się  pomieszczenia przedszkola. Do budynku prowadzi  droga asfaltowa prowadząca z drogi głównej. Parking znajduje się przed budynkiem przedszkola i jest to parking publiczny. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku przedszkola prowadzą cztery schodki. Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do małej szatni. Następne drzwi prowadzą do grupy przedszkolnejDrzwi wejściowe posiadają  szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Pomiędzy drzwiami wejściowymi a szatnią znajduje się dodatkowy schodek

 Przy wejściu głównym na ścianie elewacyjnej znajduje się dzwonek, jednak jest on umieszczony za wysoko i osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego jak i dzieci nie mają możliwości skorzystania z niego. Przy wejściu głównym nie ma też odpowiedniej rampy umożliwiającej wjazd wózkiem osobie ze szczególnymi potrzebami lub matce z dzieckiem w wózku. Konieczna jest pomoc innej osoby.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po budynku jest utrudnione dla osób z szczególnymi potrzebami. Toaleta uniemożliwia korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym.  Wyjście ewakuacyjne jest oznakowane odpowiednimi elementami odblaskowymi.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej.  W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3