ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca -  Monika Adamek

Z - ca - Katarzyna Leicht

Skarbnik - Ewelina Solon

Sekretarz – Aneta Olejko

Członek - Joanna Rabicka

Członek - Szymon Janusz

 

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 

Informujemy, że decyzją  Rady Rodziców składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23 wynosi 120zł. Pierwsza rata składki w wysokości 60 zł płatna do dnia 15 października 2022r.

Prosimy o dokonywanie wpłat u nauczycielek posczególnych grup. 

Z tych środków bedzie sfinansowany prezent mikołajkowy dla przedszkolaków.

Termin płatności drugiej raty - 15 styczeń 2023r.

Ustalono dobrowolną składkę roczną na wyprawkę szkolną dla dzieci w każdej  grupie w wysokości 40zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co rok podczas zebrań grupowych rodziców (prawnych opiekunów), przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców (prawnych opiekunów) z każdej grupy.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

  • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym
  • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszeni jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci
  • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców (prawnych opiekunów) we wszystkich sprawach dotyczących działalności przedszkola
  • Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielane pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców 

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś w sprawie:

  • Uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków i potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3