ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w roku szkolnym 2018/2019

w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Sanoku

 

  1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Sanoku wprowadza się elektroniczny system ewidencji - oprogramowanie BIOSYS – „Punktualny Przedszkolak”.
  2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług Przedszkola oraz ich rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.
  4. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą rodzic/opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie potwierdzając jej odbiór pisemnie.
  5. Karta jest własnością rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Rodzic/opiekun prawny może dokupić na własność dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do intendentki. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 10,00 zł.
  7. Wejście dziecka należy zarejestrować przed wprowadzeniem dziecka do sali.
  8. Wyjście dziecka należy zarejestrować po odebraniu dziecka z sali.
  9. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika.
  10. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz dodatkowo na ekranie ukazuje się numer użytkownika.
  11. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka obecnego w przedszkolu, skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu tj. od godz. 6.30 do 16.00 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
 • Całodzienna nieobecność dziecka odnotowana przez nauczyciela w grupie nie powoduje naliczenia odpłatności za pobyt i wyżywienia.

 

 1. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Z regulaminem zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i opiekunowie prawni.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent.
 5. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 03.09.2018 r.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Punktualny Przedszkolak jest Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3

Informacja dodatkowa

W okresie wdrożeniowym systemu „Punktualny Przedszkolak” tj. wrzesień 2018 r. czas pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku braku zarejestrowanego wejścia/wyjścia odpłatność naliczana jest wg godzin deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3